top of page
IMG-20210510-WA0000.jpg

Dopis od papeže Františka

Dopis od arcibiskupa Jana Graubnera

10M Foundation si váží vize a snahy Smíření BH z.s. a je nám jako organizaci velkou ctí a radostí se připojit na Oslavu Smíření na Bílé Hoře 7. a 8. května. Nadace 10M je nadšená, že se nám podařilo zorganizovat návštěvu Balletu Magnificat ze Spojených států. Američtí tanečníci se budou moci připojit k chválám Krále a Pána Ježíše skrz tanec a připojit se tak k 24 hodinovému řetězci chval, které se budou z Bílé Hory zvedat k Božímu trůnu skrze srdce všech zúčastněných. Těšíme se na to být s našimi českými bratry a sestrami na této akci a společně vstoupit do Božího díla, které Pán v České republice tvoří.

Jiří Voborský

Ahoj přátelé, chci vám říct, že si velmi vážím vaší práce a služby, kterou dlouhé roky věrně děláte. To proč jsme s vámi rádi na Bílé hoře je proto, že vidíme vaše srdce. Rádi se přidáme k těm, kteří věrně dlouhé roky stojí a slouží Pánu. Vy jste opravdu příkladem toho, jak se to dělá.
Ať Pán dá průlom a ať to, za co se tak dlouho modlíte, kde uctíváte Pána Boha, kde chcete vidět nové věci, ať tohle pořádně tento rok vyroste.
Velmi vám žehnám a děkuji, že jste tak věrní. Je radost pro nás Timoťáky, když můžeme sloužit s takovými lidmi, kteří mají srdce věrné a spolehlivé. Dlouhé roky držíte věci, které by jste možná ani nemuseli, ale věřím, že Pán si toho ohromě váží.
Proto jsme s vámi velmi rádi i my. Přidáváme se ke všemu co děláte. Chceme vám podpírat ruce a také se přidávat nějakým svým dílem k té službě vaší.

https://photos.app.goo.gl/XD3VtipNzsvtSfJD6

Marian Lipovský Timothy

V době globální a národní nejistoty nám určité věci dávají naději a perspektivu. Jednou z těchto věcí je oslava smíření – klíč k míru, štěstí a skutečnému růstu. Není to tak dávno, co křesťané z různých denomací si masakrovali navzájem kvůli svému tvrdohlavě zastávanému přesvědčení. Dnes se děti jejich dětí navzájem prosí o odpuštění – a dávají tak světu příklad, jak se společnost nemůže jen pohnout za válku, rozdělení a konflikty – ale dokonce vzkvétat. Děkujeme všem, kteří stojí za důležitým dílem této úžasné akce!

Nikolaus Lobkowicz

Přestože Ježíš J13,35 říká: Všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Tak se dva tisíce let křesťané ve vzájemné nenávisti navzájem zabíjeli, když ne mečem, tak jazykem.
Asi největší bratrovražedná válka nem území byla známá bitva na Bílé Hoře roku 1620. Na tomto místě bylo před časem (tři roky)  vysloveno vzájemné odpuštění mezi protestanty a katolíky. Následné smíření a propojení  učedníků milujících Ježíše, které není shodou názorů, ale vzájemným propojením srdcí milujících Ježíše. Je domonstrováno každou neděli společnými chválami učedníků z různých denominací. Modlím se, aby toto smíření milujících srdci ve vzájemné úctě a respektu se šířilo po celé zemi. Jinak nebudeme schopni obstát v časech které přicházejí na tento svět.

Petr Trantina

 

Smíření je cesta ke svornosti bratří a ta otvírá nebe pro požehnání dle žalmu 133, církev získává moc království nebe a autoritu.Neumíme dohlédnout kolik pokladů království je tím uvolněno.Někdy cestuji po jiných územích a národech a vidím, že pokud se církev nevydá cestou smíření, je velmi omezená ve službě svému národu, často bez moci a sama ohrožená.

Eva Václavíková


Vážím si té Boží milosti, že jsme jako křesťané tohoto národa směli zaslechnout Boží volání po smíření a vzájemné úctě. On nás tolikrát chtěl shromáždit jako kvočna shromažďuje svá kuřátka, ale my jsme nechtěli. Od této chvíle ale voláme,: "Nebeský Otče, jsme si vědomi své chyby z minulosti a se slzami v očích vyznává,  že dnes už opravdu shromáždit chceme."

David Kafka

SMÍŘENÍ BÍLÁ HORA

bottom of page